Правила конкурсного приймання

1. Загальні положення

1.  Приймання дітей до гімназії здійснюється на конкурсній основі.

2.  Правила конкурсного приймання розроблені відповідно до «Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003р. за № 389 та на підставі Статуту гімназії, що обговорені та схвалені на спільному засіданні педагогічної ради і ради гімназії, затверджені директором гімназії та погоджені з управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві держадміністрації.

3.  У конкурсному відборі  (конкурсі) можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.

4.  Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

2.Організація конкурсу

1.  Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два  місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується на офіційному сайті та у приміщенні гімназії.

2.  На пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні навчального закладу та на офіційному сайті розміщуються зразки тестових завдань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування.

3.  Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року. За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування дітей відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

4.  Додаткове конкурсне приймання може відбуватися протягом навчального року лише за наявності вільних місць у гімназії. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

5.  Для проведення конкурсних випробувань у навчальному закладі створюється приймальна конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом директора навчального закладу за погодженням з радою навчального закладу. Головою конкурсної комісії є директор навчального закладу або його заступник.

6.  До участі в конкурсі допускаються діти на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора навчального закладу, копії свідоцтва про народження, медичної картки встановленого зразка та табеля успішності.

7.  До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та творчі досягнення.

8.  Приймання учнів гімназії  до 10 класу (на VI курс) відбувається на основі свідоцтва за освітній рівень базової загальної середньої освіти та рекомендації педагогічної ради гімназії. Додаткове конкурсне приймання до 10 класу (на VI курс)  гімназії відбувається за наявності вільних місць на загальних умовах. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати  30 учнів.

9.  Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

10.      Право першочергового зарахування до навчального закладу за результатами конкурсних випробувань мають діти пільгових категорій та ті, які мають старших братів та сестер, що навчаються в гімназії.

 

3. Проведення конкурсу

1.  Конкурсні випробування для учнів, які вступають на I курс гімназії, що відповідає 5-му класу основної школи, проводяться з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації закладу, в письмовій формі (тестування з загальноосвітніх предметів (математики та української мови) та робота з англійської мови). На виконання письмових завдань виділяється 2 академічні години.

2.  Адміністрація гімназії самостійно визначає склад приймальної та предметної комісій, а також види проведення та кількість конкурсних випробувань, але не більше двох.

3.  Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 6 - 11 класів (на IIVII курси) гімназії, проводяться з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації закладу, в письмовій формі (тестування з загальноосвітніх предметів (математики та української мови) та робота з англійської мови), за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання. На виконання письмових завдань виділяється 2 академічні години.

4.  Варіанти письмових завдань та тестів для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються науково-методичною радою та затверджуються директором навчального закладу за погодженням з управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

5.  Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

6.  Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом навчального закладу.

7.  Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою конкурсної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою конкурсної комісії після виставлення балів.

8.  Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, інших видів випробувань визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

9.  Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у навчальному закладі протягом року. Місце їх зберігання визначає директор навчального закладу.

10.         Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

11.      Результати письмового випробування оголошуються не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні навчального закладу для загального ознайомлення.

12.      Учасники   міжнародних олімпіад,   конкурсів,   призери та учасники ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

13.    Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор гімназії.

14.     Діти, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

 

4. Порядок зарахування

1.  Діти, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії.

2.  Зарахування дітей проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

3.  До гімназії подаються такі документи: копія свідоцтва про народження,  особова справа, медична картка встановленого зразка, заява батьків та свідоцтво за освітній рівень базової загальної середньої освіти ( для учнів, які вступають до 10 – 11 класів (на VI - VII курси гімназії).

4.  Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом за погодженням з управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

5.  У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відповідного органу управління освітою, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

6.  Діти, які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додатковий конкурсний набір.

7.  Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.

 

5. Контроль за проведенням  конкурсу

1.  Директор навчального закладу несе персональну відповідальність за дотримання вимог Правил про порядок конкурсного приймання дітей до гімназії.

2.  Контроль за проведенням конкурсного приймання дітей до гімназії покладається на Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

Новые игры Alawar.