Експериментальна педагогічна програма2

 Експериментальна педагогічна програма " Упровадження елементів дистанційного навчання школярів у мережі середніх загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва ”

 

Термін реалізації експериментальної педагогічної програми: 2012-2015 роки.

Загальна мета: розроблення, аналіз та наукове обґрунтування структури та функціональності Ресурсного Центру дистанційної освіти (РЦДО) для мережі загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва.

 

2. Науковий керівник експерименту: В.І. Ковальчук, завідувач НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук.

Наукові консультанти: Ю.М. Богачков, старший науковий співробітник відділу дослідження і проектування навчального середовища Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України, кандидат технічних наук.

 С.В. Якубов, старший науковий співробітник НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

3. Термін проведення дослідно-експериментальної роботи – 2012-2015 роки.

Мета педагогічного експерименту полягає у розробленні, аналізі та науковому обґрунтуванні структури та функціональності Ресурсного Центру дистанційної освіти (РЦДО) для мережі загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва. При дослідженні функціональності РЦДО виокремлюють дві взаємопов’язані складові. Це функція забезпечення дистанційного навчання зі застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), та функція практичного дистанційного моніторингу  підготовленості учнів та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів до використання ІКТ.

 

Проведення експерименту здійснюватиметься протягом п’яти етапів.

 1. 1.Підготовчий. Формування дистанційного навчального середовища, налаштування адміністративної системи керування експериментом.
 2. 2.Навчальний. Навчання всіх учасників експерименту (вчителів інформатики, вчителів-предметників, школярів) роботі в середовищі дистанційного навчання. Організація постійно діючих семінарів з підготовки фахівців до роботи у середовищі дистанційного навчання.
 3. 3.Пробний (формуючий). Пробне дистанційне навчання для засвоєння технології роботи у середовищі дистанційного навчання, виявлення функціональних можливостей та необхідного доопрацювання. Розроблення методичного забезпечення.
 4. 4.Експериментальний (констатуючий). Експериментальне дистанційне навчання у запланованих обсягах.
 5. 5.Завершальний. Оброблення отриманих результатів. Підготовка звітів про експеримент. Формування рекомендацій.

 

І етап підготовчий квітень 2012 р. - серпень 2012 р.

- формування мережі ЗНЗ, які беруть участь у проведенні експерименту;

- формування дистанційного навчального середовища на основі діючої моделі РЦДО;

- налаштування адміністративної системи керування експериментом;

- проведення установчого семінару з заступниками директорів шкіл – учасників експерименту;

- визначення та реєстрація учасників (вчителів, школярів) експерименту;

- визначення переліку предметів та класів для участі у експерименті;

- навчання вчителів-предметників розробці навчально-методичних матеріалів для подальшого використання у дистанційному середовищі (окремо з кожного предмета).

ІІ етап – навчальнийвересень 2012 р. - грудень 2012 р.

- організація постійно діючого семінару з підготовки користувачів дистанційного навчання;

- формування навчальних груп (вчителі, інформатики);

- навчання вчителів інформатики (як майбутніх консультантів для вчителів-предметників) технологіям роботи у дистанційному середовищі;

- навчання роботі у дистанційному середовищі вчителів предметників (окремо з кожного предмета);

- організація навчання школярів – учасників експерименту роботі у дистанційному середовищі (навчання здійснюється вчителями інформатики у своїх ЗНЗ);

- розроблення та адаптація навчально-методичних матеріалів (на початковому рівні);

- формування дистанційних навчальних груп з предметів (викладач, предмет, тема, школярі)

ІІІ етап – пробний (формуючий) – січень 2013 р. – червень 2013 р.

- пробне дистанційне навчання школярів у дистанційних навчальних групах;

- збір експериментальних даних (інформації про діяльність та результати);

- моніторинг та усування поточних проблем;

- розроблення та доопрацювання методичного забезпечення;

- розроблення та доопрацювання навчальних матеріалів;

- анкетування прямих та опосередкованих (батьки, куратори,…) учасників експерименту;

- формування дистанційних навчальних груп з предметів (викладач, предмет, тема, школярі) для участі в експериментальному етапі;

- консультування учасників дистанційних навчальних груп.

4.ІІІ етап – пробний (формуючий) – січень 2013 р. – червень 2013 р.

- пробне дистанційне навчання школярів у дистанційних навчальних групах;

- збір експериментальних даних (інформації про діяльність та результати);

- моніторинг та усування поточних проблем;

- розроблення та доопрацювання методичного забезпечення;

- розроблення та доопрацювання навчальних матеріалів;

- анкетування прямих та опосередкованих (батьки, куратори,…) учасників експерименту;

- формування дистанційних навчальних груп з предметів (викладач, предмет, тема, школярі) для участі в експериментальному етапі;

- консультування учасників дистанційних навчальних груп.

4. Звіт про виконання завдань етапу дослідження.

4.1.                    Проведення щорічних психолого-педагогічних досліджень Протягом формуючого експерименту психологічна служба працювала за усіма напрямками роботи, а саме: психодіагностика, корекційна робота, консультування, психологічна просвіта, навчальна та наукова діяльність з батьками, учнями та педагогічним колективом.

Освіта – одна з найважливіших сфер людської діяльності та визначальний фактор розвитку людства. Це зумовлює необхідність упровадження в освітню практику новітніх технологій, які передбачають навчання, виховання, формування навичок наукової роботи й управління, які основані на модернізації дидактичної системи.

         Результативність цього процесу досягається використанням сучасних високоефективних методів, засобів і прийомів, що забезпечують творче оволодіння величезним масивом наукових знань. У такому контексті інформація та інформаційні технології надають освіті нетрадиційних характер.

         Значимість освіти та її роль у суспільстві вважається ключовою тенденцією розвитку сучасного суспільства. У багатьох країнах світу давно розуміють, що майбутнє за тією цивілізацією, яка максимально забезпечить розвиток інтелектуального та творчого потенціалу своїх громадян. А це можливо лише при достатньому ставленні держави до освіти.

         У сучасному світі освіта є соціальною і духовною опорою життєдіяльності людей. Для сучасного суспільства впровадження інноваційних технологій в освіту має не стільки теоретичне, скільки практичне значення, оскільки в умовах глобалізації воно стосується його історичного розвитку та перспектив, які пов’язані з так званими «високими технологіями».

Дистанційне навчання — це технологія, що базується на принципах відкритого навчання, широко використовує ком­п´ютерні навчальні програми різного призначення та сучасні теле­комунікації для доставки навчального матеріалу та спілкування. Для цієї технології характерна сильна пізнавальна мотивація, що створюється мережею Інтернет, та якість підготовки фахівця. Це і робить дистанційне навчання технологією навчання XXI століття. Загалом дистанційне навчання характеризується високим професіоналізмом, прагненням до співробітництва, самоствер­дженням і високим рівнем комунікації з колегами. Йому власти­ве значне посилення соціально значущих мотивів: ділового, пізна­вального, співробітництва, самореалізації та розвитку, самоствердження й комунікативності.

З метою отримання інформації для удосконалення дистанційного навчання в гімназії психологічна служба проводить опитування батьків та учнів.

 

 

 

 

План заходів

з дослідно-експериментальної роботи

гімназії № 191 м. Києва

за темою "Упровадження елементів дистанційного навчання школярів у мережі середніх загальноосвітніх навчальних закладів»

на 2013 -2014 н. р.

 

з/п

Назва та короткий зміст заходу

(прес-анонс)

Дата проведення

Відповідальні

І. Нормативно-правове забезпечення

 1. 1.

Розроблення нормативно-правових документів щодо реалізації дистанційного навчання в рамках експерименту у поточному навчальному році

вересень 2013 р.

Кухар Л. О.

II Організаційне забезпечення

 1. 2.

Уточнення списку вчителів предметників, які беруть участь у експерименті

вересень 2013 р.

Стромська С. В.

 

 1. 3.

Уточнення списку учнів, які беруть участь у експерименті

вересень 2013 р.

Стромська С. В.

 

 1. 4.

Організація інформування учасників експерименту про суть, завдання експерименту на поточний навчальний рік

вересень 2013 р.

Кухар Л. О.

 1. 5.в

Поточне консультування учасників дистанційних навчальних груп

вересень 2013 р. – травень

2014 р.

Кухар Л. О.

 1. 6.2

Організація методичної та технічної допомоги вчителям через мережну спільноту учасників проекту на соціальних сервісах Веб 2.0

постійно

Дроздович Н.Г.

 1. 7.

Тренувальне навчання у дистанційній формі для учасників експерименту

квітень – травень 2014

Кухар Л. О.

 1. 8.

Забезпечення участі тьюторів (вчителів) у навчальних семінарах

постійно

Стромська С. В.

 1. 9.

Розробка звітних матеріалів за обсягом виконаних робіт

червень

2014 р.

Стромська С. В.

 

III. Науково-методичне забезпечення

 1. 10.

Розроблення та адаптація навчально-методичних матеріалів для продовження дистанційного навчання протягом наступного навчального року (паралелі 6-х та/або 10-х класів відповідно до специфіки ЗНЗ)

протягом 2013-2014 н.р.

Кухар Л. О.

Касьяненко О. О.

Орищенко М. В.

Почтаренко О. М.

 1. 11.

Дистанційне навчання з використанням розробленого начально-методичного забезпечення

протягом 2013-2014 н.р.

Стромська С.В.

Касьяненко О. О.

Орищенко М. В.

Почтаренко О. М.

Проценко Т. Г.

 1. 12.

Добір та апробація дистанційних курсів, методичних розробок та дидактичних матеріалів для середовища дистанційного навчання

протягом 2013-2014 н.р.

Стромська С.В.

 1. 13.

Розміщення дистанційних курсів розроблених вчителями (за навчальними предметами) в середовищі дистанційного навчання

протягом 2013-2014 н.р.

Стромська С. В.,

Проценко Т. Г.

IV. Діагностичне забезпечення

 1. 14.

Моніторинг навчального процесу за дистанційною формою, та усування поточних проблем

протягом 2013-2014 н.р.

Стромська С. В.,

Фрасолович Т.М.

 1. 15.

Анкетування прямих та опосередкованих учасників експерименту

вересень 2013 р. – травень 2014 р.

Кухар Л. О.

Фрасолович Т.М.

V. Матеріально-технічне забезпечення

 1. 16.

Забезпечення тьюторів, вчителів учасників експерименту доступом до ІКТ та мережі Інтернет, в обсягах, достатніх для роботи у експерименті

Протягом експерименту

Дроздович Н.Г.

 

 

 

 

Засідання міської експертної комісії 20 листопада 2013 року

20 листопада 2013 року в ІППО КУ імені Бориса Грінченка відбулося засідання міської експертної комісії з проведення дослідно-експериментальної роботи. Порядком денним засідання передбачалося представлення, експертиза й обговорення 9 експериментальних проектів. Велике зацікавлення викликав звіт про перебіг та результати дослідно-експериментальної роботи з теми «Упровадження елементів дистанційного навчання школярів середніх загальноосвітніх навчальних закладів м.Києва» на базі СЗШ №286, СЗШ №236, СШ №316, Скандинавської гімназії, Київської Інженерної гімназії, гімназії «Троєщина», гімназії №191 ім. П.Г.Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов, Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ліцею №100 «Поділ», СШ №124 з поглибленим вивченням інформаційних технологій, СЗШ №253, СЗШ №166, СШ №7 ім. М.Т.Рильського, СШ №52 з поглибленим вивченням інформаційних технологій гімназія «Ерудит», гімназії НПУ імені М.П.Драгоманова, Технічного ліцею, СЗШ №25, СЗШ №95.

Упровадження елементів дистанційного навчання школярів середніх загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва: презентація виступу

Формування загальнонавчальних компетентностей учнів на засадах інтегративно-діяльнісного підходу за науково-педагогічним проектом «Росток» на базі СЗШ №104 ім. О.Ольжича: презентація виступу

Реалізація інтегративно-діяльнісного підходу в навчально-виховному процесі початкової та основної школи на основі принципів науково-педагогічного проекту «Росток» на базі CСЗШ №264: презентація виступу

Формування загальнонавчальних компетентностей учнів за науково-педагогічним проектом «Росток» на базі ліцею «Еко» №198: презентація виступу

Заступник директора ІППО КУ імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук В.І.Ковальчук представив на розгляд комісії проект «Упровадження моделі громадсько-активної школи в загальноосвітньому навчальному закладі» (2013-2015 рр.), запропонований до упровадження в навчально-виховному процесі СШ №120 Дніпровського району м. Києва.

На засіданні комісії було представлено звіти про перебіг та результати дослідно-експериментальної роботи з таких тем: «Формування загальнонавчальних компетентностей учнів за науково-педагогічним проектом «Росток» на базі ліцею «Еко» №198; «Реалізація інтегративно-діяльнісного підходу в навчально-виховному процесі початкової та основної школи на основі принципів науково-педагогічного проекту «Росток» на базі CСЗШ №264; «Формування загальнонавчальних компетентностей учнів на засадах інтегративно-діяльнісного підходу за науково-педагогічним проектом «Росток» на базі СЗШ №104 ім. О.Ольжича; «Упровадження навчально-виховної системи К.Д.Ушинського в сучасних умовах ДНЗ» на базі ДНЗ №371;

Члени комісії одноголосно ухвалили рішення про схвалення наданих звітів. Було припинено дослідно-експериментальну роботу з теми «Упровадження навчально-виховної системи К.Д.Ушинського в сучасних умовах початкової школи» на базі ліцею податкової та рекламної справи №21.

Експериментальна педагогічна програма

 Експериментальна педагогічна програма "Профільне навчання на основі індивідуального вибору учнем траєкторії свого розвитку "

(Наказ №164 від25.08.2009р. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради(Київської міської державної адміністрації).

Науковий керівник: Павленко Олена Петрівна - кандидат педагогічних наук, доцент Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, заступник начальника відділу науки, вищих навчальних закладів та євроінтеграції Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради(Київської міської державної            адміністрації).

 

Термін реалізації експериментальної педагогічної програми: 2009-2014

роки.

У рамках експериментальної педагогічної програми головним
завданням для педагогічного колективу гімназії № 191 ім. П.Г.Тичини є
формування для батьків та учнів такої освітньої пропозиції навчального
середовища (освітнє меню), у якому потенціал учня перетворювався б у його
ресурс,
тобто забезпечення такої організації освітнього процесу, яка
забезпечувала б кожному учню можливість створення власної індивідуальної
траєкторії свого розвитку: когнітивного, креативного, операційного,
професійно-зорієнтованого,     культурологічного,
                                       морально-емоційного,

фізичного тощо.

Освітнє меню формується з урахуванням трьох позицій: 1. Освітні потреби суспільства, соціуму, економіки, держави. Визначаються державними    нормативно-правовими    документами,    станом    суспільно-економічного розвитку, стратегічними орієнтирами держави, загальносвітовими тенденціями.

2.    Освітні запити учнів та батьків.

Психологічною службою спільно з кураторами розробляється діагностична методика та вивчаються запити учнів і батьків. На основі їх узагальнення формуються освітні запити до гімназії.

3.    Ресурсні можливості закладу освіти (науково-методичні, кадрові,
матеріально-технічні).

Під індивідуальною траєкторією розвитку розуміється персональний шлях реалізації особистісного потенціалу учня в усіх сферах життєдіяльності: освіті, профільному навчанні, творчому художньо-естетичному та морально-етичному розвитку, дослідницькій діяльності, соціалізації, збереженні здоров'я тощо. Під особистісним потенціалом учня мається на увазі сукупність його здібностей - діяльнісних, пізнавальних, творчих, комунікативних та інших.

На сучасному етапі реалізації експериментальної педагогічної програми гімназія забезпечує такі умови для вибору учнем траєкторії свого розвитку:

Базовий профіль: гуманітарний, поглиблене вивчення іноземних мов. Передбачає:

-         поділ класів на 3 рівневі групи при вивченні англійської мови;

-         поділ класів на дві рівневі групи при вивченні профільних факультативів, спецкурсів, курсів за вибором;

-         поділ класів на дві рівневі групи при вивченні другої іноземної мови (німецької чи французької).

Додатковий профіль навчання:

-         суспільно-гуманітарний,

-         лінгвістичний,

-         природничо-математичний. Передбачає:

поділ класів на дві рівневі групи при вивченні окремих предметів, зокрема української мови та літератури, математики тощо;

введення додаткових спецкурсів, курсів за вибором, факультативів за

профілем навчання: поділ класів на дві рівневі групи при вивченні

окремих з них (комп'ютерна графіка, інтернет-навігатор, стилістика

української мови, риторика, математична логіка тощо);

введення модульних спецкурсів на паралелях класів;

організацію додаткових курсів за вибором на паралелях (6-8 курсів).

Збереження здоров'я учнів:

Передбачає:

створення умов для інклюзивного навчання учнів у спеціалізованих групах на заняттях фізичної культури (поділ класів на групи: основна, профілактика плоскостопія, здоровя зору, виправлення постави тощо). У кожному класі комплектування груп здійснюється індивідуально на підставі медичних довідок, медичних обстежень учнів, запитів батьків та учнів.

забезпечення умов для додаткового оздоровлення учнів (окрім уроків з фізичного виховання): спортивні секції, турніри, змагання за інтересами, туристичні походи, рухливі ігри, прогулянки на свіжому повітрі тощо. Забезпечення умов для різних форм пошуково-дослідницької діяльності: колективно-групової у 5-8 класах, індивідуальної у 9-11 класах.

Забезпечення умов для різних форм громадсько-активної роботи

(волонтерські загони, трудові бригади).

Забезпечення   умов   для   різних   форм   позаурочної   діяльності

(різновікові групи: любителі театру, краєзнавчі загони, тощо).

Повна реалізація завдань експериментальної педагогічної програми до 2014 року має додатково забезпечити умови для побудови індивідуальної траєкторії розвитку учнів.


 

 

План заходів

з дослідно-експериментальної роботи

гімназії № 191 м. Києва

"Профільне навчання на основі індивідуального вибору учнем

траєкторії свого розвитку "

на 2013 -2014 рр.

 

з/п

Назва та короткий зміст заходу

(прес-анонс)

Дата проведення

Відповідальні

 

І. Організаційне забезпечення

 1. 1.

Залучення до проведення науково- дослідної роботи в якості наукових консультантів фахівців вищих навчальних закладів та наукових установ

Вересень 2013р.

Павленко О. П.

Дроздович Н. Г.

 1. 2.

Залучення до співпраці різноманітних громадських організацій, закладів

2013-2014н.р.

Павленко О. П.

Дроздович Н. Г.

 1. 3.

Розробка та затвердження календарного плану дослідно - експериментальної роботи «Профільне навчання на основі індивідуального вибору учнем траєкторії свого розвитку»

Вересень 2013р.

Павленко О. П.

Дроздович Н. Г. Кухар Л. О., науково-методична рада гімназії № 191

 1. 4.4

Підготовка інформаційних матеріалів для батьків та учнів щодо інноваційної форми організації навчально - розвивального процесу в гімназії:

 • інформаційного буклету «Гімназія в умовах інноваційного розвитку»;
 • мультимедійної презентації.

Травень 2013р.

Павленко О. П.

Дроздович Н. Г.

 1. 5.5

Забезпечення умов для ефективного функціонування освітньо- розвивальної системи профільного навчання на основі індивідуального вибору учнями траєкторії свого розвитку

Протягом експерименту

Дроздович Н. Г.

 

 1. 6.6

Науково-практична акредитація створеної інноваційної освітньо-розвивальної системи    профільного навчання учнів на засадах індивідуального вибору учнями траєкторії свого розвитку в практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів

Протягом експерименту

 

Павленко О. П.

Дроздович Н. Г.

 1. 7.7

Розробка звітних матеріалів за результатами виконаних робіт

Червень

2014 р.

Павленко О. П.

Дроздович Н. Г.

 1. 8.8

Підготовка мульти-медіа презентаційних матеріалів за результатами експериментально-дослідної роботи

Травень-червень

2014 р.

Павленко О. П.

Дроздович Н. Г.

Кухар Л. О.

Кадрове забезпечення

 1. 9.

Забезпечення процесу підвищення кваліфікації та розвитку компетенцій педагогічного колективу, психолого-педагогічного консультування батьків щодо реалізації експериментальної програми

Протягом навчального року

Дроздович Н. Г.

10. 1

Теоретико-практичне оволодіння психологами, вчителями-предметниками, класними керівниками психолого-педагогічними технологіями попереднього прогнозування розвитку особистості

Протягом навчального року

Кухар Л. О.

Фрасолович Т.М.

11. 1

Укладання Угод про співпрацю з фахівцями для викладання окремих спецкурсів, факультативів, курсів за вибором

За потреби

Дроздович Н. Г.

12. 1

Проведення науково-методичних семінарів-практикумів з питань профільного навчання учнів

Протягом навчального року

Павленко О. П.

Дроздович Н. Г.

 

II. Науково-методичне забезпечення

 1. 13.

Підготовка науково-методичного посібника «Гімназія в умовах інноваційного розвитку: організація профільного навчання на основі вибору учнем індивідуальної траєкторії свого розвитку»

Травень 2014р.

Павленко О. П.

Кухар Л. О., науково-методична рада гімназії № 191

14. 8.

Розробка науково-методичних рекомендацій щодо впровадження освітньо- розвивальної системи профільного навчання учнів на засадах індивідуального вибору учнями траєкторії свого розвитку в практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів

Червень 2014р.

Павленко О. П.

Дроздович Н. Г.

15. 9

Випуск науково-методичного посібника «Гімназія в умовах інноваційного розвитку: організація профільного навчання на основі вибору учнем індивідуальної траєкторії свого розвитку»

Травень 2014р.

Дроздович Н. Г.

16. 1

Підготовка матеріалів до постійної рубрики «Гімназія в інноваційних умовах розвитку» в шкільній газеті «Моя гімназія»

Протягом навчального року

Кухар Л. О.

 

 

IІІ. Психолого-педагогічний моніторинг

Моніторинг та статистично-кількісний аналіз інноваційного процесу

17. 1

Продовження роботи з розробки науково обґрунтованих критеріїв та діагностичного інструментарію для проведення моніторингу ефективності експериментальної програми

Протягом навчального року

Павленко О. П.

Кухар Л. О.

Фрасолович Т.М. науково-методична рада гімназії № 191

Соціально-психологічний моніторинг запитів та потреб

18. 1

Продовження роботи з удосконалення критеріїв та діагнос­тичного інструментарію для вивчення соціокультурних очікувань батьків щодо освіти дітей, самих учнів щодо власного розвитку, педагогічного колективу щодо необхідних освітніх стандартів, тенденцій в соціально-економічному житті країни

Серпень 2013р.

Павленко О. П.,

Кухар Л. О.,

Фрасолович Т.М., науково-методична рада гімназії № 191

19. 1

Проведення вхідного психолого- педагогічного дослідження соціокультурних очікувань батьків щодо освіти дітей, самих учнів щодо власного розвитку, педагогічного колективу щодо необхідних освітніх стандартів, тенденцій в соціально- економічному житті країни.

Вересень 2013р.

Кухар Л. О.,

Фрасолович Т.М., науково-методична рада гімназії № 191, голова батьківського комітету гімназії

20. 1

Проведення психолого-педагогічних досліджень оцінювання батьками та учнями досягнень, порівняння їх з очікуваннями, аналіз проблем, планування шляхів їх вирішення

Протягом навчального року

Кухар Л. О.,

Фрасолович Т.М., науково-методична рада гімназії № 191, голова батьківського комітету гімназії

Психолого-педагогічний моніторинг індивідуального розвитку учнів

 1. 21.

Проведення діагностики рівня індивідуального розвитку учнів згідно з розробленими критеріями

Травень 2013р.

Кухар Л. О.,

Фрасолович Т.М., куратори груп

 

ІV. Проектування та корекції освітньо-розвивального процесу

22. 2

Конструювання навчально- розвивальних завдань для учнів різновікових категорій за профілем навчання

Серпень 2013р.

Кухар Л. О.,

куратори груп,

науково-методична рада гімназії № 191

23. 2

Коригування «освітньо- розвивального меню» відповідно до нових запитів учнів та їх батьків

Серпень 2013р.

Кухар Л. О.

 1. 24.

Апробація системи профільного навчання учнів на засадах індивідуального вибору учнями траєкторії свого розвитку

Травень 2014р.

Павленко О. П.,

Кухар Л. О.,

Фрасолович Т.М., науково-методична рада гімназії № 191

 

V. Психолого-педагогічна підтримка особистісного розвитку учнів

 1. 25.

Надання консультативної допомоги при побудові учнем власної індивідуальної освітньої програми та визначенні індивідуального темпу її опанування

Постійно

Кухар Л. О.,

Фрасолович Т.М., вчителі,

куратори

 1. 26.

Забезпечення педагогічного супроводу руху учня за індивідуальною освітньою траєкторією

Постійно

Кухар Л. О.,

Фрасолович Т.М., вчителі,

куратори

 

 

 

Рішення міської експертної комісії  з питань здійснення інноваційної педагогічної діяльності

в загальноосвітніх навчальних закладах

від 21.08.2009 р.

 

На розгляд експертної комісії винесено п'ятнадцять експериментальних педагогічних досліджень. У результаті обговорення члени експертної комісії ухвалили:

 1. 1.Затвердити заявки та програми експериментально-педагогічних досліджень за темами:

-       «Профільне навчання на основі індивідуального вибору учнем траєкторії свого розвитку» (2009 – 2014 рр.).

Науковий керівник – Павленко О.П., начальник відділу науки, вищих навчальних закладів та євроінтеграції Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), кандидат педагогічних наук, докторант Інституту вищої освіти АПН України.

-       «Взаємодія загальноосвітнього та вищого навчального закладів з удосконалення підготовки майбутніх учителів технологій» (2009 – 2014 р.р.).

Науковий керівник – Жерноклєєв І.В., директор науково-методичного центру підготовки майбутніх учителів технологій і професійного навчання Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

-       «Проектування та апробація сценаріїв модульно-розвивальних занять з української мови» (2009 – 2013 р.р.).

Науковий керівник – Фурман А.В., директор НДІ методології та економіки вищої освіти, завідувач кафедри соціальної роботи Тернопільської національного економічного університету, доктор психологічних наук, професор, академік АН вищої школи України; автор модульно-розвивальної інноваційної моделі навчання; головний редактор журналу «Психологія і суспільство».

-       «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на формування та розвиток інтелектуальних здібностей особистості за науково-педагогічним проектом «Росток» (2009 – 2014 р.р.).

Науковий керівник – Пушкарьова Т.О., начальник відділу менеджменту освіти і вивчення педагогічного досвіду Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, кандидат педагогічних наук, доцент.

-       «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на виявлення та розвиток обдарованості дитини за науково-педагогічним проектом «Росток» (2009 – 2014 р.р.).

Науковий керівник – Пушкарьова Т.О., начальник відділу менеджменту освіти і вивчення педагогічного досвіду Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, кандидат педагогічних наук, доцент.

-       «Розвиток творчих здібностей особистості на основі впровадження принципів науково-педагогічного проекту «Росток» (2009 – 2014 р.р.).

Науковий керівник – Пушкарьова Т.О., начальник відділу менеджменту освіти і вивчення педагогічного досвіду Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, кандидат педагогічних наук, доцент.

-       «Застосування діяльнісного методу навчання у викладанні природничо-математичних дисциплін за науково-педагогічним проектом «Росток» (2009 – 2014 р.р.).

Науковий керівник – Пушкарьова Т.О., начальник відділу менеджменту освіти і вивчення педагогічного досвіду Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, кандидат педагогічних наук, доцент.

-       «Реалізація технології особистісно орієнтованого навчання за науково-педагогічним проектом «Росток» (2009 – 2014 р.р.).

Науковий керівник – Пушкарьова Т.О., начальник відділу менеджменту освіти і вивчення педагогічного досвіду Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, кандидат педагогічних наук, доцент.

-       «Використання ейдетичних методів навчання для розкриття та розвитку обдарованості учня на основі реалізації принципів науково-педагогічного проекту «Росток» (2009 – 2014 р.р.).

Науковий керівник – Пушкарьова Т.О., начальник відділу менеджменту освіти і вивчення педагогічного досвіду Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, кандидат педагогічних наук, доцент.

-       «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на формування та розвиток природничо-математичних здібностей учнів за науково-педагогічним проектом «Росток» (2009 – 2014 р.р.).

Науковий керівник – Пушкарьова Т.О., начальник відділу менеджменту освіти і вивчення педагогічного досвіду Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, кандидат педагогічних наук, доцент.

-       «Розроблення моделі впровадження інтегративно-діяльнісного підходу до вивчення природничо-математичних дисциплін за науково-педагогічним проектом «Росток» (2009 – 2014 р.р.).

Науковий керівник – Пушкарьова Т.О., начальник відділу менеджменту освіти і вивчення педагогічного досвіду Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, кандидат педагогічних наук, доцент.

 1. 2.Рекомендувати до впровадження у навчально-виховний процес експериментальну педагогічну програму «Школа «Міленіум» (СШ №318). Науковий керівник – Філіпчук Г.Г., міністр охорони навколишнього природного середовища України, академік АПН, доктор педагогічних наук.
 2. 3.Рекомендувати до продовження експериментального педагогічного дослідження за темою «Формування особистості, здатної до самореалізації, в умовах розвитку 12-річної школи» (до 2011 р.).

Науковий керівник – Щекатунова Г.Д., завідувач лабораторії педагогічних інновацій АПН України, кандидат педагогічних наук.

 1. 4.Рекомендувати до припинення експериментальні педагогічні дослідження:

-       «Ендоекологічний дошкільний навчальний заклад» (ДНЗ № 527).

Науковий керівник – Курик М.В., директор Українського інституту екології людини, доктор фізико-математичних наук, професор.

-       «Проектування особистісно розвивального змісту навчально-виховного процесу» (гімназія-інтернат № 299).

Науковий керівник – Киричук  В.О., старший науковий співробітник Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент.

 1. 5.Відповідно до рішення експертної комісії підготувати проект наказу ГУОН «Про організацію інноваційної педагогічної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах».

 

 

 

 

Онлайн уроки з англійської та української мови

 Онлайн уроки в гімназії № 191 ім. П.Г.Тичини в рамках інноваційного експерименту з дистанційного навчання

Гімназія № 191 ім. П.Г.Тичини є учасником проекту «Упровадження елементів дистанційного навчання школярів середніх загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва». 12 квітня було проведено 2 он-лайн уроки: з англійської мови в 5 класі (вчитель Орищенко М.В.) та з української мови в 9 класі (вчитель Почтаренко О.М.).  Учні та вчителі здобули новий цікавий досвід роботи в режимі онлайн-конференції.  Could not load widget with the id 347.

 

Онлайн урок з української літератури

 У гімназії № 191 ім. П.Г.Тичини відбувся дистанційний урок української літератури 

18 січня 2013 р. у гімназії № 191 ім. П.Г.Тичини стартував ІІІ пробний етап дистанційного навчання школярів у дистанційних навчальних групах, організований під керівництвом С.В. Якубова, старшого наукового співробітника НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка. В ході експерименту гімназисти групи 5-3 вивчали тему «Тарас Шевченко. Життєвий і творчий шлях» (вчитель О.М.Почтаренко). Референтна група учнів працювала в режимі он-лайн-конференції дистанційно, в той час, як інші учні класу вчилися в звичайному режимі. Експеримент пройшов успішно, матеріал уроку був засвоєний добре всіма учнями. Could not load widget with the id 316.

Новые игры Alawar.